/* */

Gönen Belediyesi

Hizmet Standartları

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
1
Yapı Kullanım izin Belgesi
1-İŞYERİ TESLİM TUTANAĞI
2-KİMLİK FOTOKOPİSİ
3-TAPU FOTOKOPİSİ
4-İNŞAAT RUHSAT FOTOKOPİSİ
5-EMLAK ALIM VERGİSİ İLİŞİK KESME BELGESİ
6-CİNS DEĞİŞİKLİK YAZISI 
7-13*18 EBADINDA ÖN VE ARKA CEPHELERDEN 2  ŞER ADET FOTOĞRAF
8-ASANSÖR RUHSATI  ,(PROJE DE ASANSÖR VARSA)
9-İŞGALİYE BORCU OLAMADIĞINA DAİR YAZI
10-SSK DAN İLİŞİKSİZ BELGESİ
11-NUMARATAJ YAZSISI
12-SIĞINAK RAPORU
13-İŞ BİTİRME TUTANAĞI
14-HARÇ VE ÜCRETLER(BELEDİYE VE VERGİ DAİRESİ İLİŞİK KESME BELGESİ)
SGK YAZISI HARİÇ 3 GÜN
2
İmar durumu
1-Aplikasyon Krokisi,
2- Tapu Fotokopisi,
3- Harç Makbuzu
1 HAFTA
3
Cenaze, Defin
1- Doktor Raporu,
2- Nüfus Kâğıdı,
3- Ölüm Belgesi.
4- Sağlık Karnesi ve ilaç kullanım raporu
10 gün
4
Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)
 
 
                             ----------------------
-----------------------
5
Nikâh işlemleri
1- Nüfus Cüzdanı,
2- Evlenme Beyannamesi,
3- Fotoğraf,
4- Sağlık Raporu,
5- İzin Belgesi.
10 gün
6
Yaz spor okulları
1-Başvuru dilekçesi
2-kimlik belgesi
3- sağlık rapor
4-irtibat telefon numarası
1 gün
7
İhale işlemleri
1-Geçici teminatın yatırıldığına dair belge / makbuz,
2-Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
3-İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış kanuni ikametgâh ve tebligat adresi,
4-Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı)
5-Noter tasdikli imza sirküsü,
6-Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,
7-Belediye Başkanlığı’na (vergi, resim, harç, su, kira, çtv, masraf, v.s.) borcu olmadığına dair belge.
20 gün
8
Gelir tahsili işlemleri
1-Kimlik Belgesi
2-ihbarname
1 gün
9
Giderlerin ödenmesi
1-kimlik belgesi
2- fatura
10 gün
10
Ölçü ve ayar işleri
1-   dilekçe
2-   beyanname
3-   harç makbuzu
15 gün
11
2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
1- Kimlik Fotokopisi
2- Başvuru Formu
3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
4- 2 Adet Fotoğraf
5- 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren işyerleri için kat maliklerinden alınmış muvafakat belgesi
6- Kira Kontratı Fotokopisi
7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı
8- Şirketler için şirket sözleşmesi ticaret sicil gazetesi imza sirküsü
9- ÇED yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
10- Yapı kullanma izin belgesi
11- İtfaiye raporu
12- Kapasite raporu
13- Deşarj iznine tabi ise belgesi
14- Emisyon iznine tabi ise belgesi
15- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin
16- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
 
 
5 Gün
12
Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi
1-Umuma Açık İşyeri Ruhsat Fotokopisi
2-Gürültü çevresel değerleme   raporu
Aynı Gün

 

 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 

GÖNEN BELEDİYE  BAŞKANLIĞI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                             
                                                        
Tel :0 266 762 18 45                                                                  
Faks :0 266 762 33 37                                                                  


Son değişiklik Perşembe, 10 Mayıs 2012 13:15
Bu kategorideki diğerleri: « Bilgi Edinme Yeni Doğanlar »