Gönen Hava Durumu

Kişisel Verilerin Korunması


Değerli Vatandaşlarımız;
Gönen Belediyesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Gönen Belediyesi olarak hizmet faaliyetlerimizden faydalanan vatandaşlarımız dahil, Gönen Belediyesi bünyesinde ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idrakı ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 
KVK Kanunu Hakkında detaylı bilgi almak için  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Gönen Belediyesi kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?
www.balikesirgonen.bel.tr ve diğer kurumsal web sitelerimiz, e-belediye, Gönen belediyesi e-devlet kısmı üzerinden işlem yapan vatandaşlarımızın verdikleri veriler, çağrı merkezi kayıtları,  dilekçeler, sözlü beyan edilen kişisel veriler, kamu sistemleri üzerinden alınan kişisel veriler, vatandaşlarımızın rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Gönen Belediyesi tarafından işlenmektedir.

Gönen Belediyesi kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?
Kurumsal web sitemiz üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
Çağrı Merkezi Kanalı üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
Elektronik ortam ve platformlarda (internet/e-belediye vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, çeşitli kamusal faaliyetlerde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek,
Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek,
Evlilik, Sosyal yardımlaşma, etkinlikler, cenaze işlemleri vb. belediyecilik faaliyetlerini yürütebilmek,
Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek,

Gönen Belediyesi kişisel verileri hangi koşullar altında korunuyor?
Gönen Belediyesi ile paylaşılan kişisel veriler, Gönen Belediyesi gözetimi ve kontrolü altındadır. Gönen Belediyesi, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli idari ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Gönen Belediyesi kişisel verilerinizi 3. Taraflar ile paylaşıyor mu ?
Yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle mahkeme kararları, diğer kamu kurumları ve sözleşmelerle sabitlenmiş üçüncü taraf kuruluşlar haricinde  kişisel veriler paylaşılmamaktadır. 
Üçüncü taraflara veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Veri Sahibinden Açık Rıza Alınması
Vatandaşlarımızın açık rıza beyanının alınması halinde, Kişisel verilerin kamu faydası gözetilmesi kaydı ile Gönen Belediyesi iştiraklerine, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, vatandaşlarımıza kamu hizmetinden kaynaklı elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. 
Yasal bir bağlayıcılık olmadığı sürece veri sahibi açık rızasını politikada belirtilen yöntemlerle geri çekebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir? 
Belediyemize başvurarak KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarı ödenmesi gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle belediyemize iletebilirsiniz. Bilgi edinme başvurularının KVK Kanunu gereğince noter kanalıyla veya kişiyi tespit edici beyanlar ile yazılı olarak belediyemize başvurulması gerekmektedir. Belediyemize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız yazılı başvuruların iletileceği kanallar aşağıda belirtilmiştir;
Veri Sorumlusu: Gönen Belediye Başkanlığı
Adres Bilgisi: Malkoç Mah. Atatürk Cad. No:2 Gönen Balıkesir 10900 Türkiye
İrtibat Bilgisi: 0266 762 18 45 - 0266 762 33 37
Mail Adresi: gonenbelediyesi@hs03.kep.tr
                    beyazmasa@balikesirgonen.bel.tr
Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için beyazmasa@balikesirgonen.bel.tr e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

 

Mail gönderirken problem oldu. Daha sonra tekrar deneyin.
Lütfen, size gönderilen onay kodunu giriniz.
Lütfen en az bir bildirim türü seçin.
Bu bilgilerle kayıtlı bir e-bülten üyeliği mevcut, lütfen başka bir taneyle deneyin.
Lütfen gerekli bilgileri giriniz.
Lütfen gerekli alanları doldurunuz.
İşleminiz başarıyla gerçekleşti, teşekkürler.
Onay kodunu yanlış girdiniz.